Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

Door producten of diensten af te nemen van of te bestellen bij Broodkast gaat de klant stilzwijgend akkoord met deze algemene voorwaarden. De eigen voorwaarden van de opdrachtgever zijn hieraan steeds ondergeschikt.

De klant heeft 1 revisie-ronde waarbij hij beperkte wijzigingen aan het eindproduct mag aanvragen.

ARTIKEL 2 – PRIJZEN / BETALINGEN

Al onze prijzen zijn, tenzij anders vermeld, in Euro exclusief BTW. Broodkast is gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen indien de opdrachtgever wijzigingen in de oorspronkelijk opgegeven opdracht/specificaties aanbrengt of wanneer er zich wijzigingen voordoen in de kostprijs van de dienst of het product. Verplaatsingskosten: worden enkel aangerekend op de filmdag zelf: 0,80€ per km (heen en terugreis), vertrekkend vanaf Nachtegaalstraat 89, Zulte. Eventuele parkeer- of tolgelden worden bij de normale verplaatsingskosten bijgerekend. Bij bestelling wordt een voorschot van 30% van het totale offertebedrag gefactureerd. Na de revisie ronde en het bekijken van het eindproduct wordt het saldo gefactureerd. Pas na vereffening van dit saldo wordt het afgewerkte eindmateriaal aan de klant aangeleverd (in een mp4 bestand). Onze facturen zijn, tenzij anders vermeld, netto en contant te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum, zonder korting. Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van €50. Het aldus verhoogde bedrag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest voort gelijk aan 12% per jaar, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen. Ingeval van wanbetaling behoudt Broodkast zich het recht voor om de dienstverlening ogenblikkelijk te beëindigen zonder voorafgaande waarschuwing of ingebrekestelling. Facturen worden steeds in digitale vorm, per e-mail, afgeleverd.

 

ARTIKEL 3 - EINDMATERIAAL

Het afgewerkte eindmateriaal wordt aangeleverd in een H.264-gecomprimeerde video (mp4-bestand), hetgeen het meest toegankelijk is voor online gebruik. Het ruwe beeldmateriaal blijft eigendom van Broodkast.

Het opgenomen beeldmateriaal wordt gemonteerd en bewerkt naar inzicht van de leverancier, met inachtneming van de eventuele wensen van de opdrachtgever. De opdrachtgever krijgt 1 revisie-ronde om wijzigingen aan het eindproduct aan te vragen. Het blijft echter een subjectief product en derhalve kan de opdrachtgever nooit als reden van niet-betaling van de factuur inroepen dat het eindproduct niet volledig naar zijn wens is. De copyright op de beelden en afbeeldingen blijft steeds eigendom van Broodkast.


 

ARTIKEL 4 – VERZUIM / ONTBINDING

Indien de opdrachtgever niet behoorlijk of tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, is Broodkast gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Het is de plicht van de opdrachtgever om onvoorwaardelijk en constructief mee te werken tijdens de duur van de opdracht in functie van het overeengekomen en beoogde resultaat.

 

ARTIKEL 5 – ANNULERINGEN

Indien de opdrachtgever bestellingen voor aanvang van de dienst annuleert zal 25% van de prijs verschuldigd blijven als forfaitaire schadevergoeding. Indien Broodkast door annulering van een bestelling door de klant meer schade lijdt dan het percentage zoals hierboven vermeld, is zij gerechtigd de vergoeding voor alle werkelijk geleden schade te vorderen.

 

ARTIKEL 6 - OVERMACHT

Indien een opdracht niet of onvoldoende kan uitgevoerd worden, omwille van technische redenen, zoals onder meer stroompanne, beschadiging van beeld- en/of geluidsdragers, ongunstige weersomstandigheden, apparatuurpanne, enz… of omwille van verkeersproblemen (verkeersongeval, file, omleidingen,…) kan de cliënt hiervoor geen schadevergoeding eisen.

 

ARTIKEL 7 – AUTEURSRECHTEN

De opdrachtgever vrijwaart Broodkast van alle juridische claims met betrekking tot Auteursrechten. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het afhandelen van administratieve en financiële transacties bij de digitale opname en transmissie van auteursrechtelijk werk. Alle rechten op audiovisuele producties die worden opgenomen door medewerkers van Broodkast blijven eigendom van Broodkast tot alle facturen betaald zijn. Broodkast beschikt over het recht om opnames te gebruiken voor demo-doeleinden (bvb op de eigen Broodkast website). Alle ruwe beeldmateriaal blijft  ook eigendom van Broodkast.

ARTIKEL 8 – KLACHTEN / GESCHILLEN

Om geldig te zijn, dienen klachten bij ons gemeld te worden binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur. Het indienen van een klacht ontheft de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het rechtsgebied waarin de exploitatiezetel van Broodkast (Nachtegaalstraat 89, 9870 Zulte) gevestigd is, bevoegd. Zij behoudt zich echter het recht voor een vordering aanhangig te maken bij de rechtbank territoriaal bevoegd voor de woonplaats van de cliënt. Enkel het Belgische en Europese recht zijn van toepassing op deze algemene voorwaarden. Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. De opdrachtgever erkent onderling e-mailverkeer als wettelijk geldend bewijsmiddel.

ARTIKEL 9 – BEHANDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgebonden informatie is louter bedoeld voor intern gebruik door Broodkast. De klant heeft recht op inzage en verbetering zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van het privéleven.

 

Melding van inbreuken op deze algemene voorwaarden kan via e-mail via info@broodkast.video of per brief naar Broodkast, Nachtegaalstraat 89, 9870 Zulte.